Instrukcja do formularza pomocy de minimis

instrukcja do formularza pomocy de minimis.pdf

Jeśli dostałeś pomoc de minimis wcześniej - w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych - to nie może ona, łącznie z kwotą pomocy de minimis, o którą się ubiegasz, przekroczyć 200 tys. euro.Instrukcja wypełniania Formularza w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis (załącznik opracowany na podstawie załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegającyPobierz: Oświadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis.doc (doc, 51 KB) Pobierz: Pomoc de minimis instrukcja do formularza.pdf (pdf, 1221 KB) Finansowanie kosztów egzaminów i licencji.. Brak informacji o pomocy de minimis, otrzymanej łącznie z inną pomocą publiczną na te same koszty, mógłby skutkować przekroczeniem dozwolonego pułapu intensywności pomocy.Formularz o uzyskanej pomocy de minimis (instrukcja) Jednym z wymaganych przez Urzędy Pracy załączników do wniosku o dotacje jest formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.. Stanowi ona podstawowy rodzaj pomocy publicznej, który nie wymaga spełnienia wielu skomplikowanych warunków.Instrukcja do Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis CZĘŚĆ A Punkt 1-5 - należy wpisać podstawowe informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, tj.: nazwa podmiotu ubiegającego się o pomoc, jego adres,1 Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie .Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis..

SRPP- system rejestracji pomocy publicznej dostępny pod adresem www.srpp.minrol.gov.pl.

Na przykład,Instrukcja wypelnienia tabeli w czqšci D formularza Naležy podaé informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów Poz. 1543 kwalifikujacych sie do objecia pomoq, na pokrycie których udzielana bQdzie pomoc de minimis.. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) nie wypełniają sekcji B. Sekcja C Informacje dotycz ące działalno ści gospodarczej prowadzonej przez podmiot, któremu ma by ć udzielona pomoc de minimis - nale ży odpowiedzie ć na pytania zawarte w punktach od 1 do 5.do kategorii mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.. Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis.pomocy: oświadczenia/-ń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, oświadczenia/-ń o pomocy de minimis (do oświadczeń należy dołączyć kopie wszystkich zaświadczeń/decyzji o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis), formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.Aby otrzymać pomoc de minimis, trzeba spełnić opisane niżej warunki.. Z uwagi na liczne problemy, jakie sprawia on osobom bezrobotnym - przedstawiamy poniżej instrukcję jego wypełniania.Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz..

Informujemy, że można pobrać z naszej strony wzory formularzy potrzebnych ubiegającym się o pomoc de minimis w rolnictwie .

Wprowadzone zostaną nowe wzory formularza informacji o pomocy de minimis oraz wzoru zaświadczenia o pomocy de minimis.Zał ącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu si ę o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w cz ęści D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu si ę o pomoc de minimis Nale ży poda ć informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tychStosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. NaINSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie INFORMACJE OGÓLNE 1.. Dokumenty niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy.Jeżeli w tabeli wykazano otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, należy dodatkowo wypełnić pkt 1-8 poniżej: 1) opis przedsięwzięcia: 2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje: 3) maksymalna dopuszczalnaintensywność pomocy: 4) intensywność pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 2: Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis..

Pobierz: Zasady finansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji.docx (docx, 23 KB)Wzory formularzy dla rolników ubiegających się o pomoc de minimis.

Informacje A1.dotyczące podmiotu, któremu ma być .Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis.. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (czarny kolor czcionki - oryginalna instrukcja)o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis.W tabeli wykaż pomoc de minimis oraz pomoc inną niż de minimis udzieloną z innych źródeł na te same koszty tj. refundacje składek na ubezpieczenia społeczne..

Rozporządzenia dotyczące pomocy de minimis wskazują zakres informacji, które powinien przedstawić podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (art. 37 ust.

6 Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc dePomoc de minimis - formularz.. Jej obecność zaznacza się zarówno w dotacjach ze środków unijnych, jak również w ulgach w spłacie zobowiązań podatkowych i wielu innych formach wsparcia ze strony państwa.. Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez .. stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, pomocy de minimis nie można łączyć z inną pomocą, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, .. Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek oraz złożyć w oznaczonymInstrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.. Podana przez wnioskodawcę wielkość przedsiębiorstwa musi być zgodna z danymi wskazanymi w części A pkt.. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis9) Jeżeli w tabeli wykazano otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, należy dodatkowo wypełnić pkt 1-8 poniżej: 1) opis przedsięwzięcia:w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie bądź Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.. Przykładowo wybór wartości Bez pomocy publicznej/de minimis oraz wartości Pomoc publiczna/de minimis oznacza, że część wydatków projektu będzie objęta regułami pomocy publicznej/pomocy de minimis.D..Komentarze

Brak komentarzy.