Instrukcja wypełnienia formularza pomoc de minimis2. mikroprzedsiębiorstwo.. A - Wpisujemy nr NIP.. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) Strona 1 z 7 5) .. 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 18, poz. 99)) oraz o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (art. 37 ust .Wzór formularza stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 10 marca 2016 r.1 Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie .w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie bądź Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.. Po wypełnieniu formularza należy sprawdzić, czy wszystkie obowiązkowe pola oznaczone na formularzu kolorem białym zostały wypełnione oraz, czy formularz został podpisany..

Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis.

Strona 7 z 7 1) W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-Instrukcja wypełnienia tabeli w cz ęści d formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu si ę o pomoc de minimis Strona 1 z 3 WO-P-3 Instrukcja wypełnienia tabeli w cz ęści d formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu si ę o pomoc de minimis Opłata skarbowa: nie pobiera si ę Sekcja A Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis .. Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Rozporządzenia dotyczące pomocy de minimis wskazują zakres informacji, które powinien przedstawić podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (art. 37 ust..

Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej (część B ust.

podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie .Zał ącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu si ę o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w cz ęści D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu si ę o pomoc de minimis Nale ży poda ć informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tychPomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, ponieważ pomoc o niewielkich rozmiarach nie narusza konkurencji na wspólnym rynku.Zgodnie z nowymi przepisami pomoc publiczna w wysokości nieprzekraczającej 200 tys. euro przyznana w ciągu 3 lat nie podlega zgłoszeniu Komisji.o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie .. Jeżeli nie mamy NIP, wpisujemy "nie posiadam" B - Wpisujemy imię i nazwisko.. małe przedsiębiorstwo1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANA FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Informacje dotyczące wnioskodawcy (część A) 1..

Wypełnia się zgodnie z Instrukcją wypełnienia tabeli w części D formularza.

Informacje dotyczące wnioskodawcy .. I.1) Należy podać informacje o otrzymanej pomocy publicznej, która była przeznaczona na przedsięwzięcie, na którego realizację podmiot wnioskuje o pomoc publiczną.do formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA TABELI W CZĘŚCI E FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samychInstytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 informuje, że dnia 25 lutego 2016 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de .Jeżeli w tabeli wykazano otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, należy dodatkowo wypełnić pkt 1-8 poniżej: 1) opis przedsięwzięcia: 2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje: 3) maksymalna dopuszczalnaintensywność pomocy: 4) intensywność pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 2:Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez pracodawców/firmy ubiegające się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego/ych pracownika/ów ..

Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, strona 1.

wówczas będzie on zobowiązany do wypełnienia formularza zgodnie z zakresem danych .. pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie składanego w formie załącznika nr 1 do wnioskuInstrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) przez pracodawców ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.. D - Wpisujemy identyfikator gminy, zgodny z adresem zameldowania.Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez .. Tym samym część B informacji nie podlega obowiązkowi wypełnienia.. może on otrzymać pomoc de minimis maksymalnie do kwoty 200 tys. euro, z czego jedynie .INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA TABELI W CZĘŚCI D FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Instrukcja w większości pochodzi z załącznika do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.. Wpisz numer NIP (jeżeli go nie posiadasz, pole pozostaw puste) Wpisz imię i nazwisko oraz adres swojego zamieszkaniaWielkość podmiotu ubiegającego się o pomoc, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U.. C - Wpisujemy adres zameldowania.. pomocy de minimis.pdf lub inf. przedsiębiorcy w sprawie pomocy de minimis UOIG.pdfinstrukcja wypeŁnienia tabeli w czĘŚci d formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu siĘ o pomoc de minimis Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis.Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis.„Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" i dołączyć do stosownego wniosku.. W pkt 1) - 4) formularza przedsiębiorca wpisuje dane identyfikacyjne, tj.: imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, identyfikator gminy, w której znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba, oraz NIP.INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU ..Komentarze

Brak komentarzy.