Instrukcja obslugi eq 3

instrukcja obslugi eq 3.pdf

Użyj polecenia 'Setup' w Menu 'Clickera' aby zmienić czas pomiędzy autokliknięciami (polecana jest wartość 200).. Przed wyruszeniem w pierwszà podró˝ zalecamy uwa˝nie zapoznaç si´ ze wszystkimi jej rozdzia∏ami.. Państwa zegarek wskazuje czas dwiema odrębnymi metodami: cyfrową i analogową.. 603.95.168 PP KA PL 1ed trip 15-10-2010 15:28 Pagina 2 DESKA ROZDZIELCZA (KIEROWNICA PO PRAWEJ STRONIE) Występowanie i rozmieszczenie przycisków, wskaźników i sygnalizatorów może być różne w zależności od wersji.. Szanowni Paƒstwo, Gratulujemy wyboru samochodu LANCIA.. 5.ISBN: 978-83-919539-3-8 NAKŁAD: 100 egz.. Uruchom Diablo/Hellfire i przejdź aż do głównej gry (po wczytaniu zapisu gry).. Procedury ustawień czasu.. ️ ️ ️ ️ ️Spis treści ️ .Instrukcja obsługi.. Instrukcja pomo˝e poznaç szczegó∏owo samochód, jego jakoÊç i funkcjonalnoÊç..Komentarze

Brak komentarzy.