Instrukcja archiwizacji dokumentów księgowychZarówno dokumenty kosztowe, jak i sprzedażowe powinny być przechowywane w porządku chronologicznym i ponumerowane zgodnie z KPiR, a także starannie zabezpieczone przed ewentualnym .INSTRUKCJA KANCELARYJNA.. zasada podziału na okresy sprawozdawcze w aktach (układ chronologiczny).Archiwizacja dokumentów w trzech krokach Informacja to jeden z najcenniejszych zasobów w dzisiejszym świecie.. Od 1 stycznia 2019 r. nie obowiązuje trwałe przechowywanie bilansów i rachunków wyników.. Jednolita instrukcja kancelaryjna ustalona dla organów gmin i związków międzygminnych określa sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów, a także ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.Archiwizacja obejmuje: księgi rachunkowe wraz z dowodami, sprawozdania finansowe, dokumenty inwentaryzacyjne.. Wdrożenie Instrukcji powinno sprzyjać sprawnemu funkcjonowaniu jednostki, poprzez łatwy i szybki dostęp do niezbędnych informacji.. zm.); − Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 rINSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH Część I.. Oparcie budowy wykazu akt na systemie klasyfikacji dziesiętnej, o której mowa w ust.. poleca 83 % .. Rodzaje dokumentacji - kryteria jej podziału.. Oblicza się je od początku roku następującego po roku obrotowym.INSTRUKCJA OBIEGU, KONTROLI I ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MOPS Lubań z dnia 30 kwietnia 2015 r.Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie zgodnego z prawem sporządzania, weryfikowania, nadzorowania i kontrolowania, obiegu oraz archiwizowania dokumentów stanowiących dowody księgowe w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie1..

Zasady archiwizowania dokumentów finansowo księgowych.

Ogranizacja biurowości.. Cel instrukcji Ustalony i zorganizowany wewnątrz jednostki system funkcjonowania obiegu dokumentów informacji ; - zapewnia ład dokumentacyjny , - ustala terminowość przekazywania dokumentacji księgowej , - ustala kontrolę formalną , merytoryczną i rachunkową dowodówInstrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego zwana dalej „instrukcją archiwalną", określa organizację, zadania i zakres działania archiwum zakładowego w [należy wpisać nazwę jednostki organizacyjnej], zwana dalej „[należy wpisać skrót nazwy jednostki organizacyjnej, jaki będzie stosowany w instrukcji .6.. W celu sprawnego obiegu dokumentów, ich przetwarzania oraz archiwizowania we wszystkich instytucjach państwowych, samorządowych oraz w ich jednostkach organizacyjnych obowiązuje tzw. instrukcja kancelaryjna, wprowadzona przepisami prawa.DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH Do użytku wewnętrznego - 2 - Część I I.. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją.. W przypadku projektów partnerskich oraz grantowych obowiązki związane z archiwizacją dokumentacji projektowej, opisane w niniejszych wytycznych, dotyczą również odpowiednioInstrukcja ustala jednolite zasady sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych w Gdsńskim Centrum Usług Wspólnych oraz w jednostkach wymienionych w załączniku do Statutu GCUW..

zasada grupowania dokumentów do akt (w ustalonym porządku np. jednorodność tematyczna).

Zobacz inne Ekonomia i biznes, najtańsze iDokumenty te przechowuje się w oryginalnej postaci, w podziale na okresy rozliczeniowe i w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie.. Okres ich archiwizacji skrócono do pięciu lat.Obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych we wszystkich jednostkach sfery finansów publicznych jest jednym z najważniejszych elementów ich prawidłowego funkcjonowania.. Dokumentację przyjętych zasad rachunkowości, księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe należy przechowywać w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem .. Przechowywanie dokumentów księgowych powinno odbywać się tak, żeby w trakcie możliwej kontroli organów skarbowych dostęp do nich był swobodny..

Zasady dotyczące archiwizacji dokumentów księgowych oraz ochrony danych związanych z dokumentacją określa ustawa o rachunkowości.

Bardziej szczegółowoArchiwizacja.. Jedyne co należy zrobić to przeprowadzić rzetelną analizę potrzeb, a następnie nawiązać współpracę z określonym producentem programu informatycznego .2.. Ogólna Dla prawidłowego zarządzania i kierowania jednostką niezbędne jest m.in. zapewnienie pełnych informacji o realizacji zadań finansowo-rzeczowych wynikających z planu finansowego.Instrukcja dla pracowników biurowych o przekazywaniu dokumentów do archiwizacji Instrukcja niszczenia dokumentów Instrukcja postępowania z dokumentami poufnymi Instrukcja przekazania do archiwum państwowego Lista dokumentów do zniszczenia (Zadanie 8) Procedura niszczenia dokumentów, w tym powołania komisji) (Zadanie 8)inne dowody księgowe i sprawozdania w zależności od profilu działalności - 5 lat; Inne informacje na temat przechowywania dokumentów księgowych.. Niniejsza instrukcja określa zasady sporządzania, obiegu, sprawowania kontroli, przechowywania i archiwizacji dokumentów powodujących skutki prawne, gospodarczeKsiążka Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych - od 95,28 zł, porównanie cen w 9 sklepach..

Drugą grupą dokumentów firmowych istotnych z punktu widzenia przechowywania są dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe z ZUS.

§ 2 Niniejsza instrukcja określa: 1) sposób i terminy sporządzania dowodów księgowych,Archiwizacją dokumentów księgowych należy objąć księgi rachunkowe wraz z dowodami księgowymi, zatwierdzone sprawozdania finansowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne.. W tym przypadku kwestia ta została uregulowana w art. 47 ust.. 4 pkt 2, polega na dokonaniu podziału wszystkich zagadnień, którymi zajmuje się dany podmiot, a tym samym całości wytwarzanej i gromadzonej w związku z tym dokumentacji, na maksymalnie dziesięć klas pierwszego rzędu, zwanych dalej "klasami głównymi".Przechowywanie dokumentów firmowych związanych z ZUS.. Brak prawidłowo opracowanego obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych mógłby doprowadzić do nierzetelności zapisów w księgach rachunkowych czy nadużyć finansowych.Jak archiwizować dokumenty księgowe.. 3c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.Zgodnie z jego treścią kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz .Instrukcja obiegu dokumentów księgowych w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Janikowie.. W zakresie przechowywania dokumentacji księgowej zastosowanie mają również przepisy zawarte w innych aktach prawnych, do których należy ustawa Ordynacja podatkowa.Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych Środa , 21 października 2009 Zrządzenie nr 20/2009To właśnie w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów zawarte są szczegółowe zasady sporządzania i rejestrowania wewnętrznych i zastępczych dowodów księgowych, zasady korygowania błędów w dokumentach, zasady dokonywania operacji wewnętrznych na podstawie niektórych dokumentów oraz zasady archiwizacji dokumentów księgowych.Archiwizacja dokumentów księgowych - jak to robić?. Instrukcja opracowana została na podstawie niżej podanych przepisów prawnych: − Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694, z późn.. Instrukcja kancelaryjna reguluje w szczególności zasady rejestrowania spraw oraz znakowania pism, zakładania teczek aktowych oraz zasady przekazywania akt spraw zakończonych do archiwum .Sprawne załatwienie spraw obywateli zależy w dużej mierze od organizacji pracy urzędu..Komentarze

Brak komentarzy.