Instrukcja obsługi sl2014Instrukcja jest dostępna pod dotychczasowym adresem: instrukcja.sl2014.gov.pl/ Dodatkowo, dostępna jest również jej angielojęzyczna wersja pod adresem: manual.sl2014.gov.pl/ Prosimy otwierać instrukcję na jak najbardziej aktualnej wersji przeglądarki stron obsługi systemu SL2014 dostępna jest na stronie: .. pośrednictwem systemu SL2014 w terminach określonych przez Instytucję Pośredniczącą, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.. EDYCJA DANYCH DOTYCZĄCYCH WNIOSKUInstrukcja omawia sposób funkcjonowania modułu SL2014 (dalej: System) Wnioski o płatność.. Wyszukaj i przejrzyj swoją instrukcję bezpłatnie lub zapytaj innych właścicieli produktów.PL Skrócona instrukcja obsługi 1 - Przygotowanie nawleczenia szpuli - Najpierw należy się zapoznać z „WAŻNYMI INSTRUKCJAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA" zamieszczonymi w Instrukcji obsługi.. 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresiePodręcznik Beneficjenta SL2014 PDF 16,55 MB.. Podręcznik Beneficjenta (wersja 2.7) zawiera uszczegółowienia programowe dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie sporządzania wniosku o płatność beneficjenta.. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia .. ⇈ Dowiedz się jak korzystać z danego urządzenia, by go nie uszkodzić Jeżeli informacje z instrukcji nie pomogły Ci, to skorzystaj z sekcji Q&A, by zadać nam pytanie i uzyskać szybką pomoc ☺Cisco SLM2008 8-Port Gigabit Smart Switch with PD and AC Power Administration Guide iii Contents Chapter 1: Introduction 1 Chapter 2: Getting to Know the Cisco SLM2008 Switch 2Podręcznik beneficjenta jest instrukcją pracy w SL2014, której celem jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom upoważnionym przez beneficjentów (upoważnianym w momencie zawierania umowy w ramach listy tzw. osób uprawnionych, stanowiącej integralną część tej umowy).Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0. uzyskania Profilu Zaufanego Jak założyć konto i uzsykać Profil Zaufany (1.4 MB) Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014 Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014 (93.3 KB) Instrukcja w formie interaktywnego pliku PDF Instrukcja multimedialna SL2014 wersja 3.0 (23.6 MB)IZ RPOWP zaleca, aby każdy użytkownik systemu SL2014, przed przystąpieniem do pracy w systemie, zapoznał się z powyższymi instrukcjami..

Szczegółowe instrukcje podano w Instrukcji obsługi.

Loading.Centralny system teleinformatyczny SL2014 - Podręcznik Beneficjenta 20.01.2020.. Spis treściWersja: 2.45.r0 (2020-09-09 18:12) P42-YHMYAWFS: Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoPonad 1000000 bezpłatnych instrukcji PDF ponad 10000 marek.. W związku z powyższym określenie „wniosek W związku z powyższym określenie „wniosek o płatność" użyte na jej potrzeby będzie zawsze oznaczało „wniosek o płatność na potrzeby procesu certyfikacji".Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów.. Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta SL2014 dla PO WER - wersja 1.3, marzec 2018 r. Wersje archiwalne .Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla pracowników instytucji pośredniczących.. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.WARSZAWA, styczeń 2015 SL2014 Aplikacja główna Centralny system teleinformatyczny Podręcznik Beneficjenta wersja 2.7 15.01.2020 r.Podręcznik beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność (PDF, 6,46 MB) Wersja obowiązująca od 05.07.2016 r. do 30.03.2017 r. Podręcznik beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność (PDF 6 .INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL 2014 Ilekroć w Instrukcji jest mowa o: Systemie - należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 69 ust..

Podręcznik Beneficjenta, to instrukcja pracy w SL2014.

Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.. WSTĘP 3 2.. Bardziej szczegółowoW dniu 23.11.2015 r. zostały udostępnione nowe funkcjonalności w SL2014 (środowisko produkcyjne iszkoleniowe): • Nowy moduł Baza personelu , • Nowy kształt modułu Harmonogram płatności - umożliwienie wpisania harmonogramu po okresie realizacji projektu zawartego w umowie o dofinansowanie, podział wydatków na: wydatkiPodręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014.. .Instrukcja użytkownika SL2014 WNIOSKI O DOFINANSOWANIE wersja 1.65 maj czerwiec 2016 SPIS TREŚCI 1.. Dodatkowo informujemy, że Ministerstwo Rozwoju udostępniło Beneficjentom multimedialną instrukcję użytkownika SL2014 dostępną on-line na stronie (instrukcję .. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 200Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 2.6 z 16.01.2020 r. Załącznik nr 1 - Słownik głównych pojęć (wersja 1.2) Załącznik nr 2 - Testy logiczne - walidacje (wersja 1.2) Wersje archiwalne dokumentu; 2..

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014.

Eksport danych wniosku o dofinansowanie/ umowy do SL2014.. 51. str. 3 8iv równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do .instrukcja użytkownika sl2014 umowy/decyzje o dofinansowaniu .. REJESTRACJA DANYCH DOTYCZĄCYCH WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 5 3..Komentarze

Brak komentarzy.