Instrukcja plk ir-8Targowa 74, 03 .. e-mail: [email protected] Wszelkie prawa zastrzeżone.. Postępowanie w sprawach zdarzeń z przesyłkami zawierającymi towary niebezpieczne prowadzi komisja powołana i pracująca według zasad określonych w "Instrukcji o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków, incydentów oraz trudności eksploatacyjnych na liniach kolejowych Ir-8 (R-3)".Fig.. Załącznik do Uchwały Nr 81 Zarządu Spółki PKP PLK S.A. z dnia 03 marca 2005r.. POV nariai, pradëdami kariná mokymà, privalëjo dirbti Lenkijai naudingà ideologiná politiná darbà: Lietuvoje jie skleidë nepasiti- këjimà .Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków, incydentów oraz trudności eksploatacyjnych na liniach kolejowych Ir-8 Obowiązuje od dnia 4 czerwca 202 r. Wprowadzono Zarządzeniem Nr 8/202 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 czerwca 202 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o postępowaniu w sprawach .. PKP PLK SA, CNTK: STANDARDY TECHNICZNE - Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego)/250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem).. „Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych", zwane dalej „Warunkami technicznymi Id-1"(D-1), odnoszą się do torów linii kolejowych normalnotorowych i ustalają wymagania w zakresie utrzymania nawierzchni dla zapewnienia13) Ir-8 (R-3) Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków, incydentów i trudności eksploatacyjnych na liniach kolejowych; 14)Ir-9 (R-34) Instrukcja o technice pracy manewrowej; 15)Ir-13 (R-23) Instrukcja dla dyspozytora zarządcy infrastruktury kolejowej; 16)Ir-15 (D-21) Instrukcja o kolejowym ratownictwie technicznym;Instrukcja o post ępowaniu w sprawach powa żnych wypadków, wypadków, incydentów oraz trudno ści eksploatacyjnych na liniach kolejowych Ir-8 Warszawa, 2012 rok Załącznik do zarz ądzenia Nr 18/2012 Zarz ądu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 czerwca 2012 r.Załącznik do Uchwały Nr 81 Zarządu Spółki PKP PLK S.A. z dnia 03 marca 2005r.. Celem instrukcji lr-9 (R-34) jest określenie zasad zapewniającychPKP PLK S.A. - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 11.. 146-8 PKP PLK S.A. a TP č.1 a TP č.. TOM X: Skrzyżowania w poziomie szyn oraz drogi równoległe, Warszawa 2009.Ir-8 (R-3) INSTRUKCJA o postępowaniu w sprawach wypadków i incydentów kolejowych Instrukcja wprowadzona Zarządzeniem Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 18 maja 2006r.. [email protected] Z- ca Dyrektora ds. technicznych +48 17 7111349. [email protected] Naczelnik działu eksploatacji +48 17 7111404§26.. Ir-8 Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków, incydentówIr Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych -8 Załącznik do zarządzenia Nr 53/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.12) lr-1 (R-1) Instrukcja oprowadzeniu ruchu pociągów; 13) lr-8(R-3) Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, incydentów i trudności eksploatacyjnych na liniach kolejowych 14) lr-9 (R-34) Instrukcja o technice pracy manewrowej; 15) lr-13 (R-23) Instrukcja dla dyspozytora zarządcy infrastruktury kolejowej; 16) lr-15 (D-21) Instrukcja o kolejowym ratownictwie technicznym;Tà jø veiklà koordinavo ið Varðuvos J. Pilsudskio patikëtinis plk.. Ze względu na wprowadzony stan epidemii (koronawirus COVID-19) na terenie Polski oraz idącą za tym koniecznością zachowania środków szczególnej ostrożności w trosce o naszych pracowników i klientów informujemy, iż od 23 marca 2020 do odwołania nieczynny będzie punkt przyjmowania wniosków w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Dokumentacji w Sosnowcu (Archiwum).Instrukcja o technice pracy manewrowej, zwana w skrócie instrukcją lr-9 (R-34) podaje zasady i sposób wykonywania manewrów na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA.. z ważnością od dnia 1 października 2006r.. 7.Ir-7 (R-20) INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH.. Warszawa, 2006 r.Instrukcja wprowadza niektóre definicje i regulacje zawarte w Dyrektywie 2004/49/WE 6.Instrukcja obowiązuje we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwanej dalej PLK, oraz innych przedsiębiorców kolejowych, którzy zostaną zobowiązani do jej stosowania na podstawie umowy.. Regulacja ul.. Plan zapewnienia bezpieczeństwa -plan zapewnienia bezpieczeństwa przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka.. Bardziej szczegółowoInstrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej Id-8 Warszawa, 2005 rok Załącznik do zarządzenia Nr 5/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.7 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1.. Ir-7 (R-20) INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH W A R S Z A W A 2 0 0 5 r. - 2 - SPIS TREŚCI Rozdział I Strona POSTANOWIENI .. Instrukcja określa szczegółowe zasady powiadamiania o zdarzeniach i sytuacjachInstrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym Ir-8 - obowiązuje od 12.05.2017 r. do 6.03.2020 r. Pobierz 1,011 KB pdf Instrukcja o technice wykonywania manewrów Ir-9 - obowiązuje od 1 marca 2019 r.Instrukcja obsługi przejazdów kolejowo-drogowych i przejść Ir-7 Załącznik do uchwały Nr 349/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 czerwca 2019 r.Załącznik do zarządzenia Nr 22/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 maja 2015 r. Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1) Tekst ujednolicony wg stanu na dzień 13 grudnia 20159.. 2 ŽSR je možné vykonávať len spoločne po dohode elektrodispečerov ŽSR a PKP Energetika S.A.1 Załącznik do zarządzenia Nr 21/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 03 października 2013 r. INSTRUKCJA o kolejowym ratownictwie technicznym Ir-15 Warszawa, 2013 rok Tekst jednolity zamieszczony w bazie dnia 14 kwietnia 2010 r.Załącznik do zarządzenia Nr 17/2015 r. Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 kwietnia 2015 r. Instrukcja konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie - 12 (E-24) Warszawa, 2014 r.e-mail: anna.lemiech [email protected] fax.+48 17 711 2292 Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych +48 17 7111340. [email protected] Z- ca Dyrektora ds. eksploatacji +48 17 7111348 .. Badanie okoliczności i przyczyn zdarzenia.. Modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, kopiowanie i dystrybucja ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt