Instrukcja do sprawozdania z realizacji lsr63 240 26 03 / 723-710-530. e-mail: [email protected] Strona 1 z 16Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 * Instrukcja przeznaczona jest dla beneficjentów działania : 4.1_413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, którzy realizowali tzw. „małe projekty" (operacje, o których mowa w art. 12 ust.. Bardziej szczegółowoInstrukcja do sprawozdania z realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20 13 * Instrukcja przeznaczona jest dla beneficjentów działania : 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiej ętno ści i aktywizacja;2 1.. 1 pkt 23 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, należy dostarczyć do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, drogą pocztową lub osobiście .Instrukcja wypełniania wniosku; Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu; Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu; Wersja 3z (obowiązuje od 16 października 2017 r.) Formularz wniosku o płatność - wersja edytowalna (poprawiony 2017-11-09) Formularz wniosku o płatność - wersja nieedytowalna (poprawiony .Instrukcja do sprawozdania z realizacji projektu..

Instrukcja do sprawozdania - pobierz plik .

Sprawozdanie roczne z realizacji LSR Sprawozdanie z realizacji LSR Instrukcja do sprawozdania z realizacji LSR Instrukcja weryfikacji sprawozdania z realizacji LSR 2.- Sprawozdanie z realizacji LSR (.doc): POBIERZ - Instrukcja do sprawozdania z realizacji LSR (.doc): POBIERZ Nowe dodatkowe dokumenty od 2 grudnia 2015 r. - Sprawozdanie z realizacji LSR za cały okres jej realizacji (.doc): POBIERZ - Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji LSR (.doc): POBIERZInstrukcje do n/w aktów: .. DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018r.. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz.. pobierz plik: Instrukcja wypełnienia oferty realizacji zadania publicznego 107 KB.Sprawozdanie z realizacji operacji dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych na wersjach 4z (pobierz plik) wersja obowiązywała od 25.01.2011r.. Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do wszystkich sprawozdań z realizacji LSR, złożonych przez LGD.. Liczba ludności objęta LSR: Liczba mieszkańców wg danych GUS na dzień 31 grudnia 2006 r. Liczba mieszkańców po rozszerzeniu obszaru LSR Liczba mieszkańców wg danych GUS na dzień 31 grudnia 2006 r. należy podać liczbę mieszkańców określoną w 3 ust.. Sprawozdanie z realizacji LSR - pobierz; Sprawozdanie 2017.. Obowiązek sporządzania przez Beneficjenta sprawozdania z realizacji operacji wynika z art. 25 ust..

Instrukcja do sprawozdania v.10.

Sprawozdanie z realizacji LSR - pobierz; Sprawozdanie 2016.. LGD składa sprawozdanie .. Hasło.. Instrukcja do sprawozdania z realizacji LSR Sprawozdanie LGD składa do właściwego samorządu województwa corocznie, według stanu na 31 grudnia roku, za które składane jest sprawozdanie.. Zgodnie z § 5b umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, w oparciu o analizę sprawozdań i po uzyskaniu wyjaśnień od LGD w zakresie informacji w nich zawartych, samorząd .Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji projektu współpracy w ramach działania 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.. PROW Dokumenty DokumentyDo pobrania: Załączniki: Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Załącznik Nr 2 do Wytycznych Sprawozdanie z realizacji LSR.Instrukcja do sprawozdania z realizacji LSR.. 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJETNOŚCI I AKTYWIZACJA NOWE WNIOSKI zm.) Wzór sprawozdania został zamieszczony w załączniku nr 3 do RozporządzeniaDokumenty ..

Instrukcja do sprawozdania v.11.

Sprawozdanie z realizacji LSR - pobierz; Zaktualizowano 19 marca 2019 r.w sprawozdaniu, należy skontaktować się z właściwą instytucją otrzymującą sprawozdanie.. Do złożenia sprawozdania z realizacji projektu współpracy zobowiązana jest koordynująca LGD, a w przypadku projektu współpracy międzynarodowej .Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 * Instrukcja przeznaczona jest dla beneficjentów działania : 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja;Instrukcja do sprawozdania z realizacji LSR.v8- pobierz.. LGD składa sprawozdanie w terminie do 31 grudnia 2015 r. Wzór sprawozdania jest udostępniony przez samorząd województwa na jego stronie internetowej.Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 * Instrukcja przeznaczona jest dla beneficjentów działania : 4.1_413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, którzy realizowali tzw. „małe projekty"Instrukcja weryfikacji sprawozdania z realizacji LSR.. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.Sprawozdanie z realizacji LSR v.11.. Karta oceny operacji - pobierz.. Data ostatniej modyfikacji: 10-11-2015 14:58 Autor: Krzysztof Flis..

Sprawozdanie z realizacji LSR v.10.

do 08.01.2012r.Lokalna Grupa Działania "MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI" ul. Plac Wolności 2.. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu - pobierz.. Instrukcja do sprawozdania( pobierz plik ) wersja obowiązywała od 25.01.2011r.. LGD składa sprawozdanie w terminie do 15 lutego roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie.Instrukcja do sprawozdania z realizacji LSR (za cały okres realizacji) Sprawozdanie LGD składa do właściwego samorządu województwa za cały okres realizacji LSR.. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektoraInstrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)- otwórz Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórzLokalna Grupa Działania - DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM LGDSprawozdanie z realizacji LSR.. 4 umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR (pierwotnie zawarta umowa, przed aneksowaniem).Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji zadania publicznego składanego do Burmistrza Miasta Łowicza opracowana na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.. LOKALNE STRATEGIE ROZWOJU: - LGD "Białe Ługi" - Buska Lokalna Grupa Działania "Słoneczny Lider" - Stowarzyszenie "LGD - Wokół Łysej Góry"Zamknij Okno.. Umowa o przyznanie pomocy - pobierz.. 12.Sprawozdanie z realizacji LSR Szczegóły Utworzono: wtorek, 28, grudzień 2010 11:27 Administrator Dokumenty 1.. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - pobierz.. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dn. 7.03.2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów .Sprawozdanie za pierwszy rok realizacji LSR, o którym mowa w § 5 ust.. Sprawozdanie z realizacji lokalnej strategii rozwoju - pobierz plik.. 62-530 Kazimierz Biskupi.. Informacje o LEADER Działanie 413 Działanie 421 Wzory wniosków i instrukcje Rozporządzenia Wzory umów Działanie 431 Wybór LGD do realizacji LSR Ważne informacje Mapa LGD w województwie świętokrzyskim .Sprawozdanie 2018. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.. Pamiętaj mnie..Komentarze

Brak komentarzy.